Środowisko CDE systemu Solaris: Podręcznik użytkownika
[ Wstecz ] [ Szybko wstecz ] Rozdział 10. Korzystanie z edytora tekstu [ Szybko do przodu ] [ Dalej ]

Edycja tekstu

Niewielka zmiana tekstu może być przeprowadzana za pomocą klawiszy edycji. Można również kopiować, przemieszczać lub usuwać części tekstu, wyszukiwać i zmieniać wyrazy lub wyrażenia, sprawdzać pisownię w dokumencie.

Klawisze edycyjne

Klawisz

Czynność

Backspace

Usuwanie znaku poprzedzającego kursor

Delete

Usuwanie znaku znajdującego się za kursorem

Control+Backspace

Usuwanie poprzedniego słowa

Shift+Backspace

Usuwanie znaków znajdujących się pomiędzy kursorem a początkiem wiersza

Control+Delete

Usuwanie znaków począwszy od bieżącej pozycji kursora, do końca wiersza.

Insert

Przełączanie pomiędzy trybem zastępowania i wstawiania

Klawisze skrótów menu

W czasie edycji można używać poniższych skrótów.

Control+C

Kopiowanie zaznaczonego tekstu

Control+X

Wycinanie zaznaczonego tekstu

Control+V

Wklejanie zaznaczonego tekstu

Control+F

Znajdź/Zamień tekst

Control+Z

Cofnięcie operacji wytnij, usuń, wyczyść, dołącz, kopiuj lub wklej

Powiązania klawiszy w systemie UNIX

Powiązania klawiszy w systemie UNIX(r) pozwalają na używanie w edytorze tekstu, rozszerzonego zestawu klawiszy Emacs, takich jak Alt+B (jedno słowo do tyłu) lub Control+N (następny wiersz). Aby włączyć powiązania klawiszy w systemie UNIX (funkcja ta jest domyślnie wyłączona), należy przeprowadzić edycję pliku w katalogu domowym.

Włączanie powiązań klawiszy w systemie UNIX

 1. Dodaj następujący wiersz do pliku .Xdefault znajdującego się w katalogu domowym:

      #include "/usr/dt/app-defaults/language/UNIXbindings"
  

  Wyraz language zastąp nazwą języka w jakim skonfigurowane jest środowisko.

  Jeśli plik .Xdefoults nie istnieje, utwórz go w swoim katalogu domowym.

 2. Wyloguj się z bieżącej sesji.

 3. Zaloguj się ponownie i uruchom edytor tekstu.

  Niektóre skróty klawiszowe menu, stosowane w edytorze tekstu kolidują z powiązaniami systemu UNIX. Gdy włączone są powiązania, edytor tekstu udostępnia zastępcze skróty menu dla następujących poleceń:

  Polecenie

  Zastępczy skrót menu

  Znajdź/Zamień (Control+F)

  Control+S

  Wklej (Control+V)

  Shift+Insert

  Drukuj (Control+P)

  Brak zastępczego skrótu

  Cofnij (Control+Z)

  Control+_

  W celu zmodyfikowania skrótów, należy skopiować zawartość pliku /usr/dt/app-defaults/język /UNIXbindings do pliku .Xdefaults, a następnie dokonać zmian.


  Uwaga - W przypadku używania powiązań, naciśnięcie klawisza Delete powoduje usunięcie znaku poprzedzającego kursor, a nie znaku znajdującego się za nim.


Włączanie trybu zastępowania

W trakcie wprowadzania nowych znaków, są one wstawiane do istniejącego tekstu. Aby w trakcie pisania zastępować istniejące znaki, należy włączyć tryb zastępowania.

Zastępowanie tekstu

 1. Zaznacz wybrany tekst.

 2. Wprowadź tekst zamienny.

  Można również wybrać pozycję "Zastępowanie" z menu "Opcje", aby wyłączyć tryb wstawiania i bezpośrednio wprowadzić nowy tekst.

Usuwanie tekstu

 1. Zaznacz wybrany tekst.

 2. Wybierz opcję "Usuń" z menu "Edycja" lub naciśnij klawisz Delete.

  Usunięty tekst nie może zostać wklejony, ale może być odzyskany za pomocą polecenia "Cofnij" (patrz Cofanie dokonanych zmian).

  W celu późniejszego wklejenia usuwanego tekstu, należy posłużyć się poleceniem "Wytnij" (patrz Cofanie dokonanych zmian).

Czyszczenie tekstu

Polecenie "Wyczyść", powoduje zamianę zaznaczonego tekstu przez znaki spacji lub puste wiersze.

 1. Zaznacz tekst, który ma być wyczyszczony.

 2. Wybierz opcję "Wyczyść" z menu "Edycja".

Cofanie dokonanych zmian

 1. Wybierz opcję "Cofnij" z menu "Edycja" lub naciśnij Control+Z.

Funkcja "Cofnij" pozwala przywrócić stan dokumentu, sprzed wykonania ostatniej operacji wycinania, wklejania, czyszczenia, usuwania, zamiany, dołączania lub formatowania.

Kopiowanie tekstu

 1. Zaznacz tekst, który ma być skopiowany.

 2. Wybrać opcję "Kopiuj" z menu "Edycja lub naciśnij Control+C.

  Kopia tekstu przechowywana jest w schowku, gdzie może być zastąpiona przez inne aplikacje.

 3. Kliknij w miejscu, w którym ma być umieszczony tekst.

 4. Z menu "Edycja" wybierz opcję "Wklej" lub naciśnij Control+V.

  W celu skopiowania tekstu, można posłużyć się metodą "przeciągnij i upuść" (patrz Kopiowanie tekstu za pomocą techniki "przeciągnij i upuść").


  Uwaga - W celu skopiowania wyrazu lub wyrażenia, należy wykonać następujące czynności: zaznaczyć tekst, umieścić wskaźnik myszy w miejscu, w którym ma się pojawić tekst i kliknąć drugi przycisk myszy. Jest to bardzo szybka metoda kopiowania tekstu do okna dialogowego.


Przenoszenie tekstu (wycinanie i wklejanie)

 1. Zaznacz wybrany tekst.

 2. Wybierz opcję "Wytnij" z menu "Edycja" lub naciśnij Control+X.

  Tekst jest usuwany z dokumentu i umieszczany w schowku, gdzie może zostać zastąpiony przez dane innej aplikacji.

 3. Przenieś kursor do miejsca, w którym ma być wstawiony tekst.

 4. Z menu "Edycja" wybierz opcję "Wklej" lub naciśnij Control+V.

  W celu przeniesienia tekstu, można posłużyć się metodą "przeciągnij i upuść" (patrz Przenoszenie tekstu za pomocą metody "przeciągnij i upuść").

Dołączanie pliku

Istnieje możliwość wstawienia pliku tekstowego do dokumentu, przy użyciu polecenia menu lub poprzez przeciągnięcie ikony pliku do okna edytora tekstu (patrz Dołączanie pliku z wykorzystaniem metody "przeciągnij i upuść").

 1. Umieścić kursor w miejscu, w którym ma być wstawiony plik tekstowy.

 2. Wybierz opcję "Dołącz" z menu "Plik".

  Okno dialogowe "Dołącz plik" wyświetla pliki i foldery znajdujące się w systemie użytkownika. W celu zlokalizowania innych plików znajdujących się w systemie użytkownika, można przeglądać wyświetlone dokumenty lub zmienić folder.

 3. Z listy plików wybierz dokument, który ma zostać wstawiony.

 4. Naciśnij Enter lub kliknij OK.


Uwaga - Aby dołączyć plik pochodzący z zamontowanej płyty CD-ROM lub dyskietki, kliknij przycisk menu znajdujący się przy końcu pola "Wprowadź ścieżkę dostępu lub nazwę folderu" i wprowadź ścieżkę lub nazwę folderu: /cdrom/nazwa_cd lub /floppy/nazwa_dyskietki. Wybierz nazwę pliku i kliknij OK.[ Wstecz ] [ Start ] [ Dalej ]
Zaznaczanie tekstu [ Do góry ] Poprawianie błędnie napisanych wyrazów